Kontrola

Ostatnią fazą tak pomyślanego procesu zarządzania jest kontrola. Stanowi ona logicznie ostatni krok w tym sensie, iż ma rejestrować osiągnięte wyniki i porów­nywać je z planem.

Porównywanie wyznaczonych zadań z uzyskanymi wynikami ma wskazać, czy udało się przekształcić plany w rzeczywistość. Wszelkie odstępstwa i odchylenia należy zbadać pod względem potrzeby zainicjowania przedsięwzięć korygujących lub zasadniczej rewizji planów.

Kontrola ze swymi informacjami jest jednocześnie punktem wyjścia do opraco­wania nowego planu i rozpoczynającego się tym samym od nowa procesu za­rządzania. Ponieważ kontrola bez planowania nie jest możliwa, jako że nie miałaby (planowych) zadań wyznaczonych, a żaden nowy cykl planowania nie może się rozpocząć bez informacji kontroli o osiągnięciu celu, planowanie i kontrolę określa się także jako funkcje bliźniacze. W firmie „Legion” kontrola odbywa się poprzez lokalną sieć komputerową. Pozwala to sprawdzanie osiąganych rezultatów, jak i na bieżące śledzenie pracy. Brak jest jednak stałego kontaktu kierownictwa z personelem, co niekorzystnie wpływa na możliwość przekazywania umiejętności.

Kierowanie w węższym znaczeniu

Jeśli przez planowanie, organizację i wyposażenie w kadry stworzone zostały raczej strukturalne przesłanki realizacji zadań, to z kolei – jako ewentualne zadania kierownicze każdego menedżera – następuje permanentne i konkretne powodowanie wykonywania pracy, odpowiednio do wytyczonego celu.

Na pierwszym planie znajduje się teraz codzienne wykonywanie pracy i jej kształtowanie przez przełożonego, jakokierowanie w węższym znaczeniu. Interesuje nas układ oddziaływania jako mikrostruktura między uczestnikami i te środki, dzięki którym staje się możliwe optymalne kierowanie pracą. Motywowanie, komunikowanie i styl kierowania to wyróżniające się zagadnienia w tej funkcji zarządzania. W omawianym przedsiębiorstwie rolę menedżera przejmuje właściciel. Obrany przez niego styl kierowania to demokratyczny. Komunikuje się ze swoimi pracownikami w sposób bezpośredni, pozwala im wyjść z inicjatywą, a trudne decyzje podejmowane są po przedyskutowaniu problemów z osobą odpowiedzialną za ewentualne wykonanie zadania.  Szef „Legionu” motywuje swoich pracowników poprzez system premii.