Techniki oddziaływania wykorzystane w analizowanych reklamach społecznych

Analiza powyższego problemów badawczego dokonana została na postawie przeprowadzonej analizy reklam społecznych oraz wywiadów z pracownikami reklam społecznych.

Każda reklama zanim powstanie musi przejść pewien proces projektowania, na który składa się stworzenie odpowiedniego hasła, przekaz, grafika, zastosowanie odpowiednich technik oddziaływań. Jeden z ekspertów o procesie projektowania mówi, że:

– powinien przebiegać następująco: należy wpierw zdefiniować problem społeczny, z którym chcemy się zmierzyć i określić, jakiego charakteru zmianę postaw chcemy wywołać. Następnie określamy grupę docelową i zastanawiamy się, jakich argumentów użyć, by ją przekonać; potem planujemy działania od strony strategicznej i kreatywnej (część kreatywna jest szczególnie ważna jeśli elementem kampanii jest reklama społeczna). Ważne, by przy wszystkich etapach tworzenia opierać się na potwierdzonych danych – czyli wynikach badań społecznych – by mieć cały czas odniesienie do rzeczywistości. W miarę możliwości warto przed rozpoczęciem prac przeprowadzić badania specjalnie na potrzeby kampan//(FKS).

Proces projektowania reklam społecznych przebiega podobnie jak w przypadku reklam komercyjnych. Projektowanie rozpoczyna się od zdefiniowania problemu społecznego, którego ma dotyczyć RS. Następnie należy określić grupę docelową, do której ma być skierowana. Dalszy etap dotyczy działań strategii.