Opis procedury badawczej – kampanie społeczne

Badania przeprowadzono w lutym 2012 roku za pomocą arkusza obserwacji, a także kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone na wszystkich reklamach społecznych, które zostały wyemitowane 2011 roku. Głównym celem badań było poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. Badania miały pokazać jakie znaczenie mają mechanizmy stosowane w przekazie reklamowym, a także przybliżyć wiedzę dotyczącą ważnych problemów społecznych, która może być wykorzystywana w profilaktyce i edukacji. Do tego celu zostały wybrane reklamy społeczne emitowane przez telewizję na przestrzeni całego 2011 roku. Celem było poznanie okoliczności pojawiania się kampanii społecznych, a także poznanie problemów, które są poruszane. Ze względu na dostępność i brak ograniczeń, analiza reklam została przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Fabrykę Komunikacji Społecznej, poświęconej kampaniom społecznym. Jest to jedyna strona, na której dostępne są wszystkie ukazujące się reklamy społeczne.

Przed rozpoczęciem badań zostały przeprowadzone badania pilotażowe. Analiza jednej reklamy trwała około 15 minut, podczas której zostały zebrane wszystkie istotne dane. Dla uzupełnienia informacji zostały przeprowadzone cztery wywiady z pracownikami agencji tworzących reklamy społeczne. Przed rozpoczęciem badań zostały wysłane e-maile do wszystkich agencji, których reklamy ukazały się w 2011 roku. W e-mailach wysłanych w październiku 2011 roku zwrócono się z zapytaniem: czy istnieje możliwość zadania kilku pytań odnośnie tworzenia reklam społecznych. Z czego odpowiedzi udzieliły tylko cztery agencje reklamowe: Fabryka Komunikacji Społecznej, Brand New Heaven, Marketing & Communications Consultants, Albert Lumberjacker. Następnie w lutym zostały wysłane pocztą elektroniczną wywiady, ponieważ respondenci, ze względu na natłok pracy, zgodzili się na udzielenie odpowiedzi tylko drogą e-mailową. Do tych agencji została wysłana lista pytań i na wyznaczony termin zostały odesłane odpowiedzi.

W wywiadzie udział wzięli pracownicy 4 agencji reklamowych: Fabryka Komunikacji Społecznej, Brand New Heaven, Marketing & Communications Consultants, Albert Lumberjacker.

Aleksandra P. pracująca w agencji reklamowej Fabryka Komunikacji Społecznej, (o której mowa dalej będzie FKS), na stanowisku sekretarza redakcji portalu kampaniespoleczne.pl, wydawanego przez Fabrykę Komunikacji Społecznej. Staż pracy w agencji reklamowej to 2 lata. Staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych również 2 lata. Wykształcenie – wyższe. Fabryka Komunikacji Społecznej powstała w 2001 roku i z założenia zajmuje się reklamami społecznymi.

Mariusz R. pracujący w agencji reklamowej Brand New Heaven, (o której mowa dalej będzie BNH), na stanowisku dyrektora kreatywnego i artystycznego. Staż pracy w agencji reklamowej – kilkanaście lat, a staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych – „nie da się tego określić, ponieważ Agencja robi nie tylko takie reklamy”. Wykształcenie – wyższe. Agencja sporadycznie zajmujemy się reklamami społecznymi.

Elżbieta R. pracująca w agencji reklamowej Marketing & Communications Consultants (agencja PR), (o której mowa dalej będzie MCC), na stanowisku partnera. Staż pracy w agencji reklamowej to 16 lat, a staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych: 12 lat. Wykształcenie – wyższe. Agencja tworzy reklamy społeczne od 9 lat, przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprzedaży alkoholu nieletnim, profilaktyki badań wśród dzieci, pierwszej pomoc w przypadku zakrztuszeń u dzieci.

Ewa Duda-Maciejewska pracująca w agencji reklamowej – Albert Lumberjacker, na stanowisku współzałożyciela. Staż pracy w agencji reklamowej to ponad 10 lat, jak również staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych: ponad 10 lat. Wykształcenie – wyższe, MA Sociology & Culture Lancaser University, UK. Albert Lumberjacker tworzeniem reklam społecznych zajmuje się od początku istnienia agencji, to kształcące i wzbogacające doświadczenie.