Oto fragment pracy magisterskiej badawczej…

Oto fragment pracy magisterskiej badawczej opartej prawie wyłącznie na źródłach.

Historia Parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Obornikach

Wstęp

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dziejów najstarszej parafii chrześcijańskiej W Obornikach. Parafia te obecnie jest pod wezwaniem   Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny.

Parafia  nie doczekała się dotychczas żadnego opracowania, które przedstawiło by jej historię od początków jej powstania. Pewne informację dotyczące parafii znajdziemy w pracy pod redakcją Czesława Łuczaka Dzieje Obornik, lecz są to tylko informacje często cząstkowe i dotyczą tylko tematu głównego pracy czyli dziejów miasta.

W miastach polskich Kościół katolicki odgrywał bardzo ważną rolę, właściwie każde powstanie miasta wiązało się z powstaniem kościoła.

Praca obejmuje okres od przełomu IX i X w. aż po czasy współczesne.  Parafia Farna była do lat siedemdziesiątych XX w. jedyna parafią w Obornikach. Obecnie w Obornikach znajdują się trzy parafie, właśnie parafia Farna, oraz Parafia św. Krzyż i parafia św. Józefa.

Poszczególne rozdziały przestawiają dzieje parafii na tle zmieniającej się historii Państwa Polskiego. Materiały wykorzystane w pracy a dotyczące samej historii parafii, to  dokumenty, kronik, listy i często zbiory luźnych dokumentów znajdujące się w Archiwum Parafialnym, które mieści się na plebani i Archiwum Archidiecezjalnym, znajdującym się w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Pewne materiały znajdują się również w Archiwum Wojewódzkim i u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie materiały z poszczególnych archiwów stanowią luźny zbiór dokumentów. W przypisach zastosowano skróty dotycząca poszczególnych archiwów, Archiwum Archidiecezjalne AA, Archiwum Parafialne AP, Wojewódzki konserwator zabytków WKZ, Kronika Parafialna KP.

Źródła te stanowią materiał podstawowy, ponieważ parafia nie doczekała się jakiejkolwiek monografii. Zebranie i odpowiednie chronologiczne uporządkowanie materiału zajęło dwa lata, bardzo pomocny był tutaj obecny proboszcz parafii Farnej ks. Kamzol, który udostępnił materiały znajdujące się w Archiwum Parafialnym.

Praca składa się z czterech rozdziałów i dwóch aneksów. Poszczególne rozdziały prezentują historię parafii w sposób chronologiczny. Rozdział pierwszy zajmuje się okresem najstarszych dziejów parafii i kościoła w Obornikach, aż po okres zaborów. Rozdział drugi, obejmuje okres zaborów i drogę do niepodległości. Rozdział trzeci to okres II Rzeczpospolitej aż do wybuchu II wojny światowej i rozdział czwarty to II wojna światowa i okres PRL-u . Praca kończy się na roku 2003,czyli dotyka czasów jak najbardziej współczesnych. W aneksie pierwszym przedstawiona została architektura kościoła parafialnego, wszelkie prace remontowe, wieża kościelna, dzwony i cmentarz parafialny, a w aneksie drugim znajduje się opis introdukcji ks. Jaraczewskiego i opis nabożeństwa niedzielnego.

Zakres terytorialny pracy obejmuje Oborniki i częściowo także okoliczne miejscowości, które miały jakikolwiek wpływ na kształtowanie się historii parafii. W pracy opisano tylko dzieje parafii i kościoła Farnego, nie zajmowano się tutaj kościołem św. Krzyża i parafią w Kiszewie, które też podlegały pod parafię Farną, ponieważ wtedy praca byłaby mniej przejrzysta, a zarówno kościół św. Krzyża i parafia w Kiszewie maja na tyle długą historię, że można by stworzyć odrębne monografie.

Do wyczerpania tematu wykorzystano prace przede wszystkim Cz. Łuczaka Dzieje Obornik, A. Gąsiorowskiego, Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Poznańskiego w Średniowieczu, I. Nowackiego, Archidiecezja Poznańska w Granicach historycznych i jej ustrój. Ks. B Kumora opracowania dotyczące historii kościoła. Oprócz tego pomocne były również opracowania i monografie dotyczące dziejów wielkopolski, historii obyczajowości społecznej, historii oświaty i nauki w Polsce. W pracy zamieszczono również liczne fotografie, oraz mapę, które pozwolą zapoznać się z wyglądem kościoła i różnych elementów tworzących historię parafii, a mapa pokaże usytuowanie kościoła w Obornikach.