Sugestia w reklamie – kampanie społeczne

kontynuacja pracy magisterskiej sprzed dwóch miesięcy

Kolejnym badanym aspektem była zastosowana sugestia w reklamie społecznej. Reklamy zostały podzielone na sugestię miękką, sugestię nakazową, sugestię autorytetu i irradiację. Najczęściej sugeruje się za pomocą słów (werbalnie). Może być także przekazywana niewerbalnie gestami, mimiką, intonacją głosu lub też w formie symbolicznej, niewerbalnej (np. znaki drogowe). Wyniki analizy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 19. Sugestia w reklamie, N=57

Źródło: Badania własne (luty 2012)

Jak wynika z wykresu dominuje sugestia miękka (21) zaraz po niej była sugestia nakazowa (16) zaś nieco mniej było reklam w których pojawiła się technika irradiacji. Najmniej, bo jedynie w 5 reklamach pojawiła się sugestia autorytetu.

Przykładem RS, w której została zastosowana sugestia miękka była kampania „ECCO Walkathon”, która zachęca do wzięcia udziału w spacerze dla potrzebujących. Przykładem RS, w której została zastosowana sugestia nakazowa była kampania „Piłeś? Nie jedź!”, która przestrzega przed prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwym i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające z takich zachowań. Z kolei przykładem RS, w której została zastosowana sugestia autorytetu była kampania „Fundacja POLSAT – Jesteśmy dla dzieci” pokazująca walkę, jaką chore dzieci muszą stoczyć w czasie codziennej, wyczerpującej rehabilitacji, by żyć choć trochę lepiej. W spotach, oprócz podopiecznych Fundacji POLSAT występują rehabilitanci, którzy na co dzień z nimi pracują.