Kampania Przeciwko Homofobii. Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich

Komisja Europejska ogłosiła Rok 2007 – Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich, który będzie obchodzony we wszystkich Unii Europejskiej. Działania podjęte w 2007 roku maja zwrócić uwagę na problemy z dyskryminacją i pokazać korzyści płynące dla społeczeństw z tolerancji i różnorodności.

Obchody Roku Równych szans dla Wszystkich będą szansą na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania wszystkich obywateli, ze względu na ich płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię i przekonania, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną.

We wszystkich krajach UE odbędą się setki konferencji, spotkań i warsztatów podczas których będzie poruszany problem nietolerancji. Działania podjęte w roku 2007 będą przebiegały na różnych poziomach: europejskim, krajowym i regionalnym. W Polsce Rok Równych Szans dla Wszystkich koordynuje Joanna Kluzik – Rostkowska, szefowa Departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Przy departamencie powstał Komitet Doradczy ds. Roku 2007, w którym znalazła się m. in. Marta Abramowicz (wiceprezeska KPH) oraz Michał Pawlęga (członek zarządu Lambda-Warszawa).

W ramach Roku 2007 został ogłoszony konkurs dla polskich organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektu anty-dyskryminacyjnego. W konkursie udział biorą także: Kampania Przeciw Homofobii i Lambda-Warszawa.

Cele, jakie chce osiągnąć Komisja Europejska ustanawiając, decyzją parlamentu, Europejski Rok na Rzecz Równych Szans dla Wszystkich to m.in.:

  • podnoszenie świadomości obywateli UE w zakresie prawa do równości i niedyskryminacji;
  • pobudzenie dyskusji na temat udziału w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym grup słabo reprezentowanych;
  • tworzenie klimatu sprzyjającego promowaniu różnorodności i uznawanie za szczególnie istotną wartość równość obywateli bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, przekonania, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną;
  • promowanie szacunku i tolerancji wobec odmiennych postaw, co ma być częścią budowania społeczeństwa w pełni solidarnego.

Więcej informacji:
http://equality2007.europa.eu (po angielsku, francusku i niemiecku)
www.dyskryminacja.gov.pl (była zakładka o Roku 2007)

29:01:2007

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 2 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz