„Dzieciństwo bez przemocy”- główne założenia kampanii

Przykładem starannie zorganizowanej akcji, której efekt był pomyślny jest ogólnopolska kampania pod hasłem „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”, prowadzona w 2001 roku. Zorganizowaniu tejże kampanii podjęła się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja Dzieci Niczyje oraz instytucje i organizacje, które zawiązały koalicję na rzecz przeciwdziałania zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci.

Aby dotrzeć do świadomości odbiorców akcji organizatorzy ukazali przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jako bardzo poważny problem społeczny:

 • 60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku życia;
 • co szósty 12-latek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich jak siniaki, zadrapania;
 • blisko 23% polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy psychicznej;
 • 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie      intensywnego picia używało przemocy fizycznej wobec dzieci, a 50%      stosowało przemoc psychiczną.
 • Większość przypadków krzywdzenia dzieci pozostaje jednak tajemnicą      rodzinną[1].

Wobec tak niepokojących statystyk utworzona koalicja, jako nadrzędne zadanie postawiła sobie zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom i ich rodzinom. Celem działania było również zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem, promocja pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych, prawnych i związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Postawiono sobie również za cel motywowanie społeczności lokalnych i instytucji do podejmowania działań na rzecz dzieci krzywdzonych oraz ulepszanie systemu pomocy rodzinom i rozwijanie konstruktywnych umiejętności
a także postaw rodzicielskich.


[1] cbos.pl, Badanie przeprowadzono w dniach 1-4 czerwca 2001 roku na 1052-osobowej reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski, opracowała Macieja Falkowska.

Media publikujące reklamę kampanii „Nie kupuj zwierząt z przemytu”

O sukcesie świadczy również lista mediów publikujących reklamę kampanii:

1.Telewizja

Telewizja Polska (program 2 i 3), MTV, VIVA, Animal Planet, TVN24 i inne.

2. Radio

Radio ZET Radio RMF FM Radio 94 Radio Flash Kraków Radio Brawo i inne.

3. Prasa

Super Express, Rzeczpospolita, Express Ilustrowany,  Dziennik Łódzki,  Wieczór Wrocławia , Słowo Polskie, Gazeta Olsztyńska i Dziennik Elbląski, Kurier Lubelski, Gazeta Współczesna, Gazeta Pomorska, Głos Pomorza, Kurier Szczeciński, Wprost, Polityka, Przegląd, Forum, Wiedza i Życie, Twój Styl, Mam Dziecko, Popcorn, Dziewczyna, Filipinka, Mój Pies ,Chip, Komputer Świat.

W połowie października 2003 r. instytut badawczy SMG/KRC nieodpłatnie przeprowadził dla WWF badanie, które pozwala ocenić rezultaty kampanii. W ramach ankiety zapytano Polaków, czy dostrzegli kampanię i co myślą o poruszanym przez nią problemie. Efekty tego sondażu świadczą o dużej skuteczności prowadzonych działań.

Reklamę kampanii w środkach masowego przekazu widziała prawie połowa ankietowanych. Z kampanią zetknęło się 46% respondentów, większość z nich (86%) w telewizji. Ten wynik jest dość niespodziewany, zważywszy na bardzo krótki czas trwania akcji (reklamy w TVP emitowane były zaledwie przez tydzień!) i stosunkowo niewielką częstotliwość reklam. Tymczasem większość dużych kampanii społecznych, które mogą poszczycić się podobnym poziomem zauważalności, trwa przeważnie około 3 miesięcy i jest silnie promowana w mediach.

Kampania spotkała się również z dużym zrozumieniem i życzliwym przyjęciem. Zdecydowana większość badanych poparła tę akcję, dostrzegając potrzebę jej przeprowadzenia. Na pytanie, czy taka akcja informacyjna jest w Polsce potrzebna, TAK odpowiedziało aż 93% respondentów. Prawie 70% pytanych zasadność przeprowadzenia kampanii podkreśliło w sposób zdecydowany (ZDECYDOWANIE TAK). Prawie wszyscy ankietowani potrafili również właściwie określić przesłanie i główne idee kampanii.

Badani jednoznacznie zgodzili się również ze stwierdzeniami dotyczącymi przemytu i handlu zwierzętami pochodzącymi z przemytu. Znakomita większość za słuszne uznała zdanie, że przy kupnie egzotycznego zwierzęcia trzeba pytać o dowód jego pochodzenia (średnia ocena: 4,54 punktów na 5 możliwych). Większość zadeklarowała również, że nigdy nie kupiłaby zwierząt pochodzących z przemytu (4,48/5)[1]


[1] Gazeta Wyborcza, nr 321 z dnia 2003.10.14.

Kampania „nie kupuj zwierząt z przemytu” w mediach

 • Kampania została zaprezentowana w ogólnopolskich i lokalnych mediach. Informacje o inauguracji pojawiły się między innymi:
 • na antenie TVP, w programie 1 w ramach oprawy dnia;
 • w większości telewizyjnych serwisów informacyjnych (Teleexpress, Panorama, Kurier regionalny w WOT, informacje w TVN24 i w TV4)
 • w prawie wszystkich ogólnopolskich i wielu lokalnych dziennikach prasowych (m.in.: Super Express, Gazeta Wyborcza, Trybuna, Życie Warszawy, Nowiny, Gazeta Wrocławska, Gazeta Pomorska, Gazeta Krakowska);
 • w największych tygodnikach: Polityka, Newsweek, Wprost;
 • w licznych stacjach radiowych (m.in. Radio ZET, Pr. III PR, Radio ESKA, Radiostacja, Radio BIS, Radio Plus)
 • wielu portalach internetowych, w tym Onet.pl i PAP
 • Przeprowadzona została kampania reklamowa ATL. W tym: emisja reklam telewizyjnych (TVP, Animal Planet, MTV, TVN24), prasowych (dzienniki, tygodniki i miesięczniki o zasięgu ogólnopolskim), radiowych (główne stacje radiowe) oraz internetowych.

Więcej takich kampanii!

Najważniejsze wydarzenia w kampanii „Nie kupuj zwierząt z przemytu”

Na uwagę zasługuje przebieg najważniejszych wydarzeń, które jak się wydaje są dobrze dobrane i świadczą o pewnym sukcesie. Okres wzmożonej kampanii obejmował 3 września – 31 października 2003 i kształtował się następująco:

3 września 2003 – Wydarzenia medialne inaugurujące kampanię. Konferencja prasowa w warszawskim ogrodzie zoologicznym, w której udział wzięli następujący goście:

 • Wiceminister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody, prof. Ewa Symonides
 • Przedstawiciele Departamentu Ceł (Ministerstwo Finansów): Zastępca Dyrektora Jolanta Dąbrowska oraz Rafał Tusiński
 • Przedstawiciel Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, Adam Hryniewicz
 • ekspert ds. Konwencji Waszyngtońskiej, dr Jan Śmiełowski.

oraz zaproszone gwiazdy:

 • Katarzyna Dowbor (która prowadziła konferencję i happening)
 • Kayah
 • Katarzyna Skrzynecka
 • Przemysław Saleta

Ponadto podczas spotkania w ZOO dziennikarze zapoznali się z problemem nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem w Polsce oraz z celami kampanii. Po konferencji, w centrum Warszawy odbył się happening z udziałem gwiazd. Jego celem było zainteresowanie opinii publicznej i propagowanie postawy sprzeciwu wobec nielegalnego handlu. Zaproszone gwiazdy pozwoliły zamknąć się w drewnianej skrzyni, symbolizującej pojemniki, jakich używają przemytnicy transportując zwierzęta[1].


[1] Zielone Brygady, nr 7 z dnia 2003.09.09.

„Nie kupuj zwierząt z przemytu”- cele kampanii

Na uwagę zasługuje kampania WWF „Nie kupuj zwierząt z przemytu”  która wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej i spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem. Mimo krótkiego czasu trwania akcji, prawie połowa Polaków dostrzegła reklamy kampanii w mediach.

Kampania miała uświadomić opinii publicznej problemy związane z przemytem do Polski gatunków zagrożonych wyginięciem. Akcja skierowana była przede wszystkim do tych osób, które są, lub w przyszłości mogą być, zainteresowane kupnem egzotycznych zwierząt i trzymaniem ich w domu. Głównymi założeniami kampanii była chęć uświadomienia potencjalnym nabywcom, że mają realny wpływ na zjawisko przemytu i nielegalnego handlu, a ich działania przyczyniają się do wymierania gatunków. Przez pokazanie im krzywdy zwierząt, które wyrwane ze swojego naturalnego otoczenia, podróżując w dramatycznych warunkach, trafiają ostatecznie do klatek, organizatorzy akcji chcieli wzbudzić w odbiorcach sprzeciw wobec tego zjawiska i chęć przeciwstawienia się mu przez odmowę kupowania zwierząt z niepewnych źródeł. Stąd hasłem przewodnim był slogan „Nie kupuj zwierząt z przemytu”. Medialna akcja informacyjno-promocyjna skierowana była do osób kupujących zwierzęta egzotyczne w kraju i obejmowała[1]:

 • inaugurację kampanii tj. spotkanie dla dziennikarzy i VIPów w warszawskim ogrodzie zoologicznym oraz happening w centrum Warszawy z udziałem gwiazd (aktorzy, piosenkarze i znany sportowiec);
 • działania informacyjne we wszystkich dostępnych mediach: TV, radio (wybrane rozgłośnie ogólnopolskie i regionalne), prasa (wybrane dzienniki, tygodniki i miesięczniki) oraz portale internetowe;
 • społeczna kampania reklamowa „Nie kupuj od przemytników”: spoty telewizyjne (TVP, Animal Planet, MTV, VIVA), reklama w tytułach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz w internecie;
 • intensywne działania PR: wypowiedzi znanych ludzi, wystawy zdjęć, spotkania, publikacja materiałów informacyjnych.

[1]  Poznaj Świat, nr 3(566) z dnia 2004.03.01.