Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych – Wstęp

Wstęp pracy magisterskiej

Praca składa się z niniejszego wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale I zostanie przeprowadzony przegląd literatury przedmiotu odnoszący się do historii reklamy, zostaną wyjaśnione w nim takie pojęcia jak reklama i reklama społeczna. W tym rozdziale zostaną opisane rodzaje reklamy. Na końcu tego podrozdziału zostaną przedstawione istotne akty prawne, które określają zasady tworzenia i emisji reklam. W podrozdziale drugim zostanie zaprezentowane znaczenie reklamy społecznej, techniki oddziaływań, narzędzia kampanii społecznej oraz podstawowe cele i funkcje reklamy społecznej. Zostaną opisane różnice między reklamą komercyjna, a reklamą społeczną. Mówiąc o reklamie społecznej nie sposób jest nie wspomnieć o mechanizmach działania kampanii społecznych, które szczegółowo zostaną omówione w podrozdziale trzecim, niniejszego rozdziału.

Kolejny rozdział poświęcony zostanie metodologii badań własnych. Zarysowany zostanie przedmiot i cel badań, pytania i hipotezy badawcze, jak i metody, techniki i narzędzia badawcze. Główny problemem badawczy pracy to: Jaką rolę odgrywa reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznej? Po ustaleniu rodzaju zjawiska w rozwiązaniu problemu postawionego w pracy została wybrana metoda analizy treści. Techniką badań pedagogicznych, którą się posłużono była analiza dokumentów, ponieważ dzięki tej technice można w pełni poznać rolę reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. W poznaniu odpowiedzi na postawione problemy badawcze zostały skonstruowane dyspozycje do wywiadu z pracownikami agencji reklamowych tworzących reklamy społeczne. Dotyczyły one skuteczności, projektowania a także przygotowywania reklam społecznych. Drugim narzędziem, którym się posłużono był arkusz obserwacji, którym zostały zebrane dane dotyczące reklam społecznych emitowanych przez telewizję w 2011 roku. A przede wszystkim dominujących form przekazu, najczęściej poruszanych tematów oraz wykorzystanych technik oddziaływania. Próba zebrania i przeanalizowania danych dotyczących reklam społecznych emitowanych przez telewizję w 2011 roku zostanie podjęta w rozdziale III. Na końcu pracy, w załącznikach znalazły się arkusz analizy reklam społecznych, a także dyspozycje do wywiadu.

W pisaniu niniejszej pracy najbardziej pomocne okazały się książki pod redakcją Dominiki Maison i Piotra Wasilewskiego Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, oraz Koń trojański w reklamie społecznej Norberta Maliszewskiego. Literatury dotyczącej stricte reklamy społecznej jest niewiele. Większość pozycji dotyczy reklamy komercyjnej. W związku z tym mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania tematu reklamy społecznej.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz