Medialny nurt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Medialny nurt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” trwał od 30 marca do 31 lipca 2001 roku. W tym czasie w kampanię zaangażowało się 37 stacji telewizyjnych, 113 rozgłośni radiowych i ponad 200 czasopism lokalnych i ogólnopolskich, w których ukazało się ponad 900 artykułów na temat krzywdzenia dzieci. Emitowany był spot telewizyjny i dwa spoty radiowe. Na … Dowiedz się więcej

Zakres działań kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W czasie kampanii bezpośrednimi działaniami objęto ponad 10 tys. osób. Do koalicji na rzecz kampanii przystąpiło 847 podmiotów, w tym 585 instytucji i 262 osoby prywatne.  Tryumfem w czasie trwania kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”  w 2001 roku, był wzrost w porównaniu do lat poprzednich, liczby rozmów z dziećmi i w sprawach dzieci w Ogólnopolskim Telefonie … Dowiedz się więcej

„Dzieciństwo bez przemocy”- wkład medialny w kampanię

Duży wkład w medialny kształt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” miała agencja reklamowa McCann Erickson Polska. Efektem współpracy było przyznanie organizatorom kampanii nagrody mediów Niptel 2001.  Po wręczeniu „Złotych Telefonów” uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Luisa Alarcona – kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Renaty Durdy – wicedyrektora PARPA, którzy zaprezentowali najważniejsze … Dowiedz się więcej

Najważniejsze wydarzenia podczas kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W ramach kampanii 20 marca 2001 roku w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Sekretarza Stanu Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Dzieciństwo bez przemocy”. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska … Dowiedz się więcej

Organizacja kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Realizatorami kampanii, czyli jej ambasadorami były osoby, którym bliska jest idea pomagania dzieciom. Działania ambasadorów, jako animatorów w swoim środowisku lokalnym dają szansę na uruchomienie lokalnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w danej gminie. Zadaniem ambasadora było przeprowadzenie debaty w środowisku lokalnym i w związku z tym: opracowanie lokalnej informacji … Dowiedz się więcej

Trzy nurty kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Kampania obejmowała trzy nurty: Pierwszy – koncentrował się na tzw. debatach lokalnych, czyli spotkaniach z udziałem przedstawicieli środowiska lokalnego (decydenci, przedstawiciele świata kultury, nauki, mediów), którzy  poszukiwali możliwości skutecznego pomagania dzieciom krzywdzonym i zaniedbywanym w danej gminie. Ostatecznym celem debat było podjęcie konkretnych decyzji i przyjęcie rozwiązań sprzyjających skutecznemu pomaganiu  dzieciom krzywdzonym, zainteresowanie władz lokalnych problemem … Dowiedz się więcej

„Dzieciństwo bez przemocy”- główne założenia kampanii

Przykładem starannie zorganizowanej akcji, której efekt był pomyślny jest ogólnopolska kampania pod hasłem „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”, prowadzona w 2001 roku. Zorganizowaniu tejże kampanii podjęła się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja Dzieci Niczyje oraz instytucje i organizacje, które zawiązały koalicję na rzecz przeciwdziałania zaniedbywaniu i krzywdzeniu … Dowiedz się więcej